Cieszymy się bardzo, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa SKYLOTEC GmbH. Ze stron internetowych SKYLOTEC GmbH można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z ochroną danych w danym kraju przepisy obowiązujące Skylotec GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, Skylotec GmbH wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych Skylotec GmbH opiera się na warunkach stosowanych przez europejskiego prawodawcę do przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

 • a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej lub więcej cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, nagrywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, stanem zdrowia, analizą lub przewidywaniem preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie.

 • f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Administrator lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich.

 • h) przetwórcy

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

Zgoda to każde wyrażenie woli dobrowolnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznacznie dla konkretnego przypadku w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. .

 1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Skylotec GmbH
Im Mühlengrund 6-8
56566 Nowy
Niemcy
Tel: 0263196800
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.skylotec.com

 1. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie jest:

Axel Koenig

Na Schneeberg 8

56567 Nowy

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: www.skylotec.com

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

 1. ciasteczka

Strony internetowe Skylotec GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Skylotec GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 1. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Skylotec GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Skylotec GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego Skylotec GmbH ocenia te anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, a ostatecznie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Skylotec GmbH użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera wynika z użytej w tym celu maski wprowadzania.

Skylotec GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach przedsiębiorstw. Biuletyn naszej firmy może zostać odebrany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) osoba zainteresowana posiada ważny adres e-mail i (2) osoba zainteresowana zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki biuletynu za pomocą procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później zrozumieć (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy ochronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą e-mailową, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych warunki. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba zainteresowana udzieliła nam w celu wysyłania biuletynu, może zostać odwołana w dowolnym momencie. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link w celu odwołania zgody. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.

 1. Śledzenie biuletynu

Biuletyn Skylotec GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Skylotec GmbH może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Skylotec GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.

 1. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne strona internetowa Skylotec GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dana osoba skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to wymagane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, odpowiedzialny za przetwarzanie przedmiotu.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektywy i rozporządzenia lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte w trybie rutynowym i zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. prawa osoby, której dane dotyczą
 • a) Prawo do bierzmowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba zainteresowana ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

Jeśli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane w Skylotec GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Skylotec GmbH zapewni niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Skylotec GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 DS-GVO, Skylotec GmbH podejmie odpowiednie środki, biorąc pod uwagę dostępnej technologii oraz kosztów wdrożenia o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba zainteresowana zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądał, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Skylotec GmbH zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, zażądać od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Skylotec GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Skylotec GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym- czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust.1 lit a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., prawa i wolności innych osób nie są przez to naruszone.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Skylotec GmbH.

 • g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo przyznane przez ustawodawcę europejskiego, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO w celu wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Skylotec GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczenia prawne.

Jeżeli Skylotec GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się Skylotec GmbH wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Skylotec GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do sprzeciwienia się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez Skylotec GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GMO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Skylotec GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania dyrektywom i rozporządzeniom decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które wywołuje wobec niej skutki prawne lub istotnie wpływa w podobny sposób. sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do których osoba podmiot odpowiedzialny i takie ustawodawstwo wymaga odpowiednich środków w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Skylotec GmbH wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionego zabezpieczenia interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 1. Ochrona danych dla aplikacji i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z AddThis

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy AddThis. AddThis to tak zwany dostawca zakładek. Usługa umożliwia uproszczone tworzenie zakładek stron internetowych za pomocą przycisków. Najechanie kursorem na komponent AddThis lub kliknięcie go spowoduje wyświetlenie listy usług dodawania zakładek i udostępniania. AddThis jest używany na ponad 15 milionach stron internetowych, a według operatora przyciski są wyświetlane ponad 20 miliardów razy w roku.

AddThis jest obsługiwany przez AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której komponent AddThis został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni składnik AddThis do wyodrębniania danych ze strony internetowej www.addthis.com. W ramach tego procesu technicznego AddThis jest informowany o wizycie i o tym, która konkretna strona tej witryny jest używana przez system informatyczny używany przez daną osobę. AddThis jest również informowany o adresie IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, przypisanym przez dostawcę usług internetowych (ISP), typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, do której uzyskano dostęp przed naszą stroną internetową, dacie i godzinie wizyty na naszej stronie internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przesyłane do AddThis w ten sposób umożliwiają samej firmie AddThis oraz firmom powiązanym z AddThis lub jej firmom partnerskim kierowanie do odwiedzających stronę internetową osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w sposób ukierunkowany za pomocą spersonalizowanej i opartej na zainteresowaniach reklamy.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy w oparciu o plik cookie ustawiony przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie podczas surfowania w systemie komputerowym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Plik cookie zapisuje wizyty na stronach internetowych pochodzących z systemu komputerowego.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również AddThis umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość stałego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć przycisk rezygnacji pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out Prasa, która ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie rezygnacji ze sprzeciwu jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte po wniesieniu sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie wywołać łącze i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strona internetowa osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie nie będzie już w pełni wykorzystywana przez daną osobę.

Obowiązującą politykę prywatności AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy być pobierane.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Facebooka i WhatsApp

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli dana osoba mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy jest wywoływana jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby dany komponent jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka i powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE być pobierane. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dotyczy Facebook. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli dana osoba skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje je. dane osobowe .

Facebook otrzymuje zawsze za pośrednictwem komponentu Facebooka informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane w ten sposób do Facebooka, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, którą można znaleźć pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ może zostać wywołany, dostarcza informacji o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

Whatsapp

WhatsApp to usługa komunikatora Facebooka.
Siedzibą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

WhatsApp to usługa udostępniania wiadomości tekstowych i głosowych, a także obrazów, filmów i innych formatów, która od 2014 roku należy do Facebook Inc. Poniżej informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi. Oznacza to indywidualne informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”).

Opis przetwarzania danych

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem WhatsApp w sprawie konkretnej transakcji, zapiszemy i użyjemy numeru telefonu komórkowego, którego używasz w WhatsApp oraz – jeśli zostało podane – Twoje imię i nazwisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO do przetwarzania i odpowiedzi na twoją prośbę. Na tej samej podstawie prawnej możemy poprosić Cię za pośrednictwem WhatsApp o podanie dodatkowych danych (numer zamówienia, numer klienta, adres lub adres e-mail), aby móc przypisać Twoją prośbę do konkretnej transakcji. Jeśli korzystasz z naszego kontaktu WhatsApp w celu uzyskania ogólnych zapytań (np. dotyczących zakresu usług, dostępności lub naszej strony internetowej), zapiszemy i użyjemy numeru telefonu komórkowego, którego używasz w WhatsApp oraz - jeśli zostało podane - Twoje imię i nazwisko zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w terminowym dostarczaniu żądanych informacji. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoją prośbę za pośrednictwem WhatsApp.

Cel i zakres gromadzenia danych, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez WhatsApp, a także Twoje prawa w tym zakresie i ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych WhatsApp Business:  https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms

szyfrowanie

Wszystkie wiadomości w WhatsApp są wysoce zaszyfrowane. Każda wiadomość jest szyfrowana kluczami nadawcy i odbiorcy, które są udostępniane za każdym razem, gdy wiadomość jest wysyłana. WhatsApp nie może odczytać tych wiadomości, ponieważ nie ma odpowiednich kluczy do ich odszyfrowania. Klucze są przechowywane przez użytkownika na urządzeniu mobilnym oraz przez firmę w bazie danych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności WhatsApp.

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba przeszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i na jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie w celu umożliwienia rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi skorzystać z dodatku do przeglądarki znajdującego się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ściągnij i zainstaluj. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest przypisana do jej strefy wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html można pobrać. Google Analytics jest dostępny pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ wyjaśnione bardziej szczegółowo.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Między innymi Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni przycisk Google+, aby wyświetlić odpowiedni przycisk pobierania Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego firma Google jest informowana, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na https://developers.google.com/+/ do dyspozycji.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób zarekomenduje Google+1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ danej osoby i przechowuje te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby zainteresowanej i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 przekazana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie wykorzystana w innych usługach Google wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie. na przykład, wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google otrzymuje zawsze informację za pomocą przycisku Google+, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana do Google+ w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli dana osoba nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google +1 można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki do pobrania wyników wyszukiwania związanych ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, takich jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała dochód, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali skierowani do nas za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia odpowiedniej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość . Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania danej osoby.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez daną osobę. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ być pobierane.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Instagram

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie elementy usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także retransmisję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Instagrama powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy dana osoba wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje za pośrednictwem komponentu Instagram zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć pod adresem https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ być pobierane.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z LinkedIn

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie elementy LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. LinkedIn to obecnie największa platforma kontaktów biznesowych i jedna z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia odpowiada za kwestie związane z ochroną danych poza USA.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera odpowiednią prezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dotyczy LinkedIn. Jeżeli dana osoba kliknie przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu LinkedIn informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzanie ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych LinkedIn podlegają: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy do dyspozycji. Polityka dotycząca plików cookie LinkedIn znajduje się na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy do dyspozycji.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Twittera

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty z Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości ma każdy, w tym osoby niezarejestrowane na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której komponent Twittera (przycisk Twittera) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie aktywowana przez dany komponent Twittera powoduje pobranie reprezentacji danego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji zawartości tej strony internetowej, uczynienie tej strony internetowej znanym w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby naszych odwiedzających.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej dana osoba odwiedza. Informacje te są zbierane przez komponent Twitter i przypisywane przez Twitter do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz są przez Twitter przechowywane i przetwarzane.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane w ten sposób do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Twittera są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z YouTube

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty z YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp zarówno do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, jak i do teledysków, zwiastunów czy filmów wykonanych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie aktywowane przez dany komponent YouTube, powodujący pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na https://www.youtube.com/yt/about/de/ być pobierane. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google są informowane o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, poprzez wywołanie podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na YouTube w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film wideo na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Regulamin ochrony danych opublikowany przez YouTube, który można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ dostępne są informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. wypełnienie obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit.d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

 1. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią,

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułu 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.

 1. Wymogi ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy polegającej na udostępnieniu nam przez osobę zainteresowaną danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje byłyby, gdyby dane osobowe nie zostały dostarczone.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Stan 05.04.2022